Veiligheidsinformatie

Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op de Zembro bracelet. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan de bracelet te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw bracelet lezen voordat u de bracelet gebruikt. 

Waarschuwing

 

Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen.

Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken.
Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Buig of beschadig het netsnoer niet.
Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik de bracelet niet terwijl het wordt opgeladen en raak de bracelet niet aan met natte handen.
Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de bracelet
Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de batterij ontploffen.

Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, accessoires en benodigdheden

 • Als u opladers gebruikt, kan de levensduur van uw bracelet afnemen of kan een storing in de bracelet optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft.
 • Gebruik alleen door ZEMBRO goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw bracelet. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw bracelet veroorzaken.
 • ZEMBRO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door ZEMBRO zijn goedgekeurd.

Laat de oplader of de bracelet niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot

Ga zorgvuldig om met de bracelet en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

 • Gooi de batterij of de bracelet nooit in het vuur. Plaats de batterij of de bracelet nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. De bracelet kan ontploffen als het oververhit raakt. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien.
 • U mag de bracelet nooit samenpersen of doorboren.
 • Stel de bracelet niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Voorkom dat de bracelet, de batterij of de oplader beschadigd raakt

 • Stel de bracelet en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
 • Extreme temperaturen kunnen de bracelet beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van de bracelet en de batterij verminderen.
 • Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen voorwerpen, omdat dit een verbinding tussen de + en – polen van de batterij tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterij.
 • Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Bewaar de bracelet niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.

 • De batterij kan lekken.
 • De bracelet kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Gebruik uw bracelet niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw bracelet ook niet op deze plaatsen.
Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw bracelet en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en de potloodstift.
Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand.

Kauw of zuig niet op de bracelet of de batterij

 • Als u dit wel doet, kan de bracelet worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.
 • Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.
 • Als kinderen gebruik maken van de bracelet, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.

Steek de bracelet en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aan.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften. 

Let op !

 

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan de bracelet.

Gebruik de bracelet niet in de buurt van andere elektronische apparaten.
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). De bracelet kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik de bracelet niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden

 • Vermijd indien mogelijk het gebruik van de bracelet binnen 15 cm van een pacemaker omdat de bracelet mogelijks storing kan veroorzaken op de pacemaker.
 • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u de bracelet alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.
 • Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u de bracelet gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door de bracelet.
 • In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren.
 • Zorg ervoor dat de bracelet zich niet in de handbagage bevindt tijdens het vliegen.

Stel de bracelet niet bloot aan zware rook of gassen.
Als u dit wel doet, kan de behuizing van de bracelet worden beschadigd of kan er een storing in de bracelet optreden.

Schakel de bracelet uit in omgevingen met explosiegevaar

 • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
 • Gebruik uw bracelet niet in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
 • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de bracelet of de onderdelen of accessoires van de bracelet.

Als er vreemde geuren of geluiden uit de bracelet of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit de bracelet of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van de bracelet en neemt u onmiddellijk contact op met de klantendienst van ZEMBRO (op service@zembro.com)
Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van de bracelet tijdens het besturen van een motorvoertuig.
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw wearable niet, als dit wettelijk is verboden.

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw bracelet

Bewaar uw bracelet niet op zeer warme of koude locaties. U kunt de bracelet het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5°C en 35° C

 • Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan de bracelet worden beschadigd of kan de batterij ontploffen.
 • Stel de bracelet niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).

Bewaar de bracelet niet in de buurt van magnetische velden
De bracelet kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.

Verf de bracelet niet en plak geen stickers op de bracelet

 • Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor de bracelet niet correct kan werken.
 • Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van de bracelet, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van de bracelet en contact opnemen met uw arts.

Gebruik de bracelet niet als het kapot is of barsten bevat
Neem onmiddellijk contact op met de klantendienst van ZEMBRO voor reparatie.

Stel de bracelet niet bloot aan plotselinge schokken door hem bijv. te laten vallen op een hoogte hoger dan 2m.

 • Als de bracelet wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

 • Laat uw bracelet niet langer dan vier uren na elkaar opladen, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.
 • Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
 • Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.
 • Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
 • Als u batterijen langere tijd niet gebruikt, kunnen hun levensduur en prestaties afnemen. Dit kan er ook voor zorgen dat de batterijen defect raken of ontploffen, of kan brand veroorzaken.
 • Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw bracelet en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant.
 • Uw bracelet is onderhevig aan slijtage. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt.

Haal uw bracelet nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

 • Door wijzigingen of aanpassingen van de bracelet kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw bracelet onderhoud nodig heeft, moet u contact opnemen met de klantendienst van ZEMBRO.
 • Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Houd rekening met het volgende wanneer u de bracelet reinigt

 • Veeg de bracelet of de oplader met een doek schoon.
 • Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
 • Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de behuizing van de bracelet verkleuren of roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik de bracelet voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is
Er kan een storing in de bracelet optreden.

Laat reparaties aan de bracelet alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel van ZEMBRO
Als u de bracelet laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan de bracelet beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Let goed op bij het gebruik van kabels

 • Wanneer u de kabel van de oplader aansluit op de bracelet, moet u de kabel aan de juiste kant van de bracelet aansluiten.
 • Als u met kracht of op onjuiste manier de kabel aansluit, kan dit schade aan de multifunctionele aansluiting of andere onderdelen van de bracelet tot gevolg hebben.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Malware en virussen

 • Volg deze gebruikstips om uw bracelet te beschermen tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie
 • Download geen onbekende software of applicaties.
 • Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.
 • Installeer antivirusprogramma’s op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op infecties.

Correcte verwijdering van dit product


electronisch-afvalapparatuur(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product

niet-in-de-vuilbak(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde diensten die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of diensten te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de dienst is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige diensten die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

”MATERIAAL EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. ZEMBRO EN/OF UEST GEVEN MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEIMPLICEERD. ZEMBRO EN/OF UEST ONTKENNEN UITDRUKKELIJK ELKE GEIMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZEMBRO EN/OF UEST GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN ZEMBRO EN/OF UEST KUNNEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”

Diensten van derden kunnen op elk gewenst moment door ZEMBRO/UEST worden beëindigd en ZEMBRO en UEST geven geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en diensten worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover ZEMBRO en/of UEST geen controle hebben. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijzen ZEMBRO EN/OF UEST uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. ZEMBRO EN/OF UEST zijn noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de diensten. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de diensten dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de diensten te worden gericht.