Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Uest NV, met hoofdzetel in België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0562.788.753. Op de gehele site verwijzen de termen "wij", “ons” en “onze” naar Uest NV. Uest NV biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of door iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te openen of te gebruiken. Door enig deel van de site te openen of te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of geen gebruik maken van de services. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst ogenblik bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien u de website verder gebruikt of opent nadat de wijzigingen op de site zijn geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en services aan u kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons de toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige familieleden deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard versturen.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook een service aan wie dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (uitgezonderd creditcardgegevens) onversleuteld kan worden doorgegeven en het voorwerp kan zijn van (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van bindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt steeds versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website via dewelke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst zijn gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend verstrekt als algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis om beslissingen te nemen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Indien u op het materiaal op deze site vertrouwt, is dat op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijze niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF SERVICES (indien van toepassing)

Bepaalde producten of services kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of services kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden teruggestuurd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Services tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of services die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennis, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod van een product of service op deze site is ongeldig indien het verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, services, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het facturatieadres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door dealers, doorverkopers of verdelers.

U gaat akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact kunnen opnemen met u.

Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.


 

 

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle en zeggenschap hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot deze tools ‘zoals ze zijn’ en ‘indien beschikbaar’, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor of met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en naar uw eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met en instemt met de voorwaarden waaronder de tools door de betreffende derde leverancier(s) worden aangeboden.
In de toekomst kunnen wij ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (waaronder de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.


ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links naar derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor materiaal of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of services van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, services, hulpmiddelen, inhoud of enige andere transacties die in verband met de websites van derden worden gemaakt. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt alvorens een transactie uit te voeren. Klachten, vorderingen, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde partij gericht worden.


ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post hetzij anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verdelen, vertalen of anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken oordelen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.
U gaat akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, onrechtmatig of obsceen materiaal bevatten, of geen computervirussen of andere malware bevatten die op welke manier dan ook de werking van de Service of enige daaraan gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u mag zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.


ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

Indien u persoonsgegevens verstrekt via de winkel, wordt dit geregeld door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.


 

 

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat er af en toe informatie op onze site of in de Service staat die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, verzendtijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op eender welke daaraan gerelateerde website op een bepaald ogenblik onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien dit bij wet verplicht is. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIKEN

Naast andere verbodsbepalingen zoals beschreven in de Servicevoorwaarden, mag u de site of de inhoud ervan niet gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen of; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enige andere kwaadaardige code te uploaden of te versturen die op enige wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of de werking van de Service of van een daaraan gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsvoorzieningen van de Service of een daaraan gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of enige gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.


ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij bieden geen garanties, verklaringen of waarborgen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor een onbepaalde periode kunnen verwijderen of de service op elk gewenst ogenblik kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.


U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die aan u worden verstrekt via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld door ons) ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik geleverd, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Uest NV, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn voor zover toegestaan door de wet.


ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord Uest NV en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren tegen elke vordering of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden blijkt onwettig, nietig of niet-afdwingbaar te zijn, zal deze bepaling niettegenstaande uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden; een dergelijke bepaling zal echter geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.ARTIKEL 16 - BEËINDIGING


De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum, zullen voor alle doeleinden blijven bestaan na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op eender welk ogenblik beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de beëindigingsdatum; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of enig deel daarvan) ontzeggen.

 

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, mag niet beschouwd worden als een afstand van dit recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN


U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, eender welk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien u onze website of de Service verder gebruikt of opent nadat eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden op de site zijn geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

 

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS


Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden gestuurd via service@zembro.com.