1. ALGEMENE V VEILIGHEIDSINFORMATIEOORAFGAANDELIJKE

2. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

3. ALGEMENE VOORWAARDEN ZEMBRO HORLOGE

4. ALGEMENE VOORWAARDEN ZEMBRO-SERVICE

5. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE EN ZEMBRO APP

6.VERWERKING PERSOONSGEGEVEN

 

1. ALGEMENE VOORAFGAANDELIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

OM LETSELS AAN UZELF EN AAN ANDEREN OF SCHADE AAN HET ZEMBRO HORLOGE TE VOORKOMEN, MOET U DE VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER HET ZEMBRO HORLOGE LEZEN VOORDAT U HET ZEMBRO HORLOGE GEBRUIKT. Deze veiligheidsinformatie is te allen tijde beschikbaar op: https://www.zembro.com/be-NL/veiligheidsaanwijzingen/

 

2. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Verkoper: UEST NV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te België onder het nummer 0562.788.753 (BTW BE 0562.788.753).

Contactgegevens:

   • Telefoonnummer: BE 078/353090 of NL 085/3031532
   • Per post : Option NV – Klantendienst Zembro, Geldenaaksebaan 329 ; B-3001 LEUVEN
   • Mail: service@zembro.com
   • hierna aangeduid als “de verkoper” of “Uest”.

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Uest. De consument kan naar gelang het geval en de van toepassing zijnde voorwaarden (i) een app-gebruiker zijn; of (ii) de drager van het Zembro horloge; en/of de persoon die het Zembro horloge aankoopt;

3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Uest georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Uest gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bepaalde tijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7.Het product, het goed: het “Zembro horloge” of “horloge” – een mobiel personenalarm met SIM chip met abonnement voor dataverkeer en noodoproepen.

  • de mobiele applicatie: de “Zembro App” waarmee een Zembro horloge is verbonden of gelinkt en beschikbaar in de App store (iPhone) en Play store (Android-toestel)

 

Artikel 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

Uest behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment aan te vullen. De consument zal hierover schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden. De aanvullingen treden onmiddellijk in werking.

Over wijzigingen van deze algemene voorwaarden wordt de consument op dezelfde wijze geïnformeerd, rekening houdend met een redelijke kennisgevingstermijn.

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN ZEMBRO HORLOGE

Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Alle handelsbetrekkingen tussen de consument en Uest vinden plaats onder de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij een andersluidende geschreven rechtsgeldige overeenkomst bestaat. Onderhavige algemene voorwaarden primeren te allen tijde op en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij uit, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en dit op de website van Uest. Indien gewenst, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument kunnen verzoeken dat de algemene voorwaarden hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.

Artikel 2 – HET AANBOD

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en is geldig voor de aangeduide duur.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

   • de prijs inclusief belastingen;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het moment van ontstaan van de betalingsverplichting, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst (verloop van de procedure);
   • de levering (al dan niet in voorraad) en de geschatte, mogelijke leveringstermijn;
   • de eventuele leveringskosten;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de taal waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
   • de mogelijkheid voor de consument om aan te geven of hij invoerfouten heeft gemaakt, alsmede de wijze waarop hij deze kan corrigeren voordat de overeenkomst tot stand komt;
   • de minimale duur van de overeenkomst in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Elke ondertekenaar van een bestelbon verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

 

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Uest. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Uest passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Uest daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Uest zal bij de levering van het Zembro horloge of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   • het adres van Uest waar de consument met klachten terecht kan;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
   • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
   • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

Indien Uest zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 – HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND

Bij verkoop op afstand heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de kalenderdag na ontvangst van het Zembro horloge door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het Zembro horloge en de verpakking. Hij zal het Zembro horloge slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Zembro horloge wenst te behouden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument Uest per e-mail (op service@zembro.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Zembro horloge met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Uest retourneren, conform de door Uest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De door de consument betaalde bedragen zullen Uest zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het herroepingsformulier door Uest, worden terugbetaald.

Artikel 5 – WIJZIGING/ANNULATIE BESTELLINGEN

Onverminderd het herroepingsrecht van de consument bij het sluiten van een overeenkomst op afstand cfr. artikel 5, is elke wijziging of annulatie van de bestelling afhankelijk van het geschreven akkoord van Uest.

Wanneer de consument enerzijds een bestelling annuleert of zijn verplichtingen niet nakomt behoudt Uest zich het recht voor zowel de uitvoering te vorderen, ofwel de overeenkomst te ontbinden mits betaling van een schadevergoeding gelijk aan dertig procent van de waarde van de niet afgenomen goederen, ongeacht de meerdere bewezen schade door Uest ingevolge van de verbreking van de overeenkomst door de consument.

Artikel 6 – LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

Uest zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Uest zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 45 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Uest het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Alle goederen worden afgeleverd in behoorlijke staat. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Uest kenbaar heeft gemaakt.

De consument dient de zichtbare gebreken binnen de acht kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven te melden aan Uest, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

De producten reizen steeds voor rekening en risico van de consument, zelfs wanneer de eventuele leveringskosten ten laste van Uest zijn.

Artikel 7 – PRIJSBEPALINGEN

De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden zoals vermeld in de verkoopovereenkomst. Uest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

In geval van een prijsverhoging heeft de consument het recht, vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen en dit per aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na mededeling van de prijsstijging.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn vervoer-, verzekerings-, douane- en andere kosten niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 8 – AANKOOP ZEMBRO HORLOGE

Indien de consument ervoor gekozen heeft het Zembro horloge aan te kopen in eigendom (en dus niet te huren), zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing:

Algemeen: Uest behoudt zich het recht voor, alvorens de levering aan te vangen, vooruitbetaling van de volledige prijs van de consument te verlangen, dit ofwel via haar webshops ofwel via een door haar erkende verdeler. De aankoop van het Zembro horloge kan deel uitmaken van een bundelverkoop. De voorwaarden van de bundelverkoop zoals beschreven op de website of in een verkooppunt van een erkende verdeler blijven onverlet van toepassing. Bij aankoop van het Zembro horloge via de webshop dient er onmiddellijk te worden betaald op grond van de betaalmogelijkheden aldaar aangeboden. Door een Zembro horloge aan te kopen via de webshop aanvaardt de consument de algemene voorwaarden van de betalingsprovider. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Uest wijst de consument uitdrukkelijk op het feit dat het Zembro horloge slechts wordt geactiveerd na vooruitbetaling van de volledige prijs ofwel via de webshop ofwel via een door Uest erkende verdeler. Verder zal de consument maandelijks de abonnementsvergoeding voor het gebruik van de Zembro Service dienen te betalen. Dergelijke facturen moeten 15 dagen na factuurdatum worden betaald. Indien de consument nalaat deze facturen (tijdig) te betalen, is Uest gerechtigd de de Zembro Service stop te zetten, minstens op te schorten tot ontvangst van alle verschuldigde betalingen. De consument kan de Zembro-service ten alle tijden opzeggen voor het einde van elke maand en mits inachtname van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld in het kader van een bundelverkoop). Indien de consument voor een bepaalde periode de Zembro-service volledig vooruit heeft betaald, kan de consument de overeenkomst met Uest niet vroegtijdig opzeggen. Het betreft dan immers een overeenkomst van bepaalde duur. Na deze periode dient de consument contact op te nemen met de klantendienst van Uest of zal de klantendienst van Uest contact opnemen met de consument en zal in onderling overleg beslist worden de Zembro-service al dan niet te verlengen.

Garantie: Uest garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker of koper van het Zembro horloge in de oorspronkelijke verzegelde verpakking dat het Zembro horloge vrij is van materiële defecten en productiefouten, onder de hierin vermelde voorwaarden, en dit voor de periode van de garantie van 2 jaar, beginnend op de datum van de aankoop van het Zembro horloge of (in geval van een online-aankoop) 14 dagen na de verzending van het Zembro horloge. Indien er in het eerste geval geen geldig aankoopbewijs beschikbaar is, wordt de beperkte garantieperiode bepaald aan de hand van de productiedatum. Indien Uest, naar eigen inzicht, bepaalt dat het Zembro horloge (of één van de meegeleverde accessoires) materiële defecten of productiefouten heeft en bij normaal gebruik in wezen niet voldoet aan de specificaties, dan kan Uest zolang de consument eigenaar is van het Zembro horloge, gedurende de garantieperiode en conform de voorwaarden en uitzonderingen in deze Overeenkomst op een van de volgende manieren te werk gaan:

(1)     het Zembro horloge of één van de meegeleverde accessoires repareren of vervangen door een nieuwe of gereviseerde Zembro horloge of desbetreffende accessoire met dezelfde of uitgebreidere capaciteit en functionaliteit; of

(2)     het vergoeden van de huidige marktwaarde van het Zembro horloge, of (in geval van toepassing) het meegeleverde accessoire op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend bij Uest nv, indien Zembro niet in staat is het Zembro horloge of het desbetreffende accessoire te repareren of te vervangen.

De garantieperiode voor gerepareerde en vervangen producten wordt toegepast voor de resterende oorspronkelijke garantieperiode of negentig (90) dagen, welk van beide het langst is. De producten die zijn ingeleverd om te worden vervangen, worden niet aan de consument teruggezonden. Indien er geen defect kan worden gevonden, wordt het oorspronkelijke Zembro horloge of het desbetreffende accessoire wel aan de consument teruggezonden. Deze garantie wordt alleen aan oorspronkelijke eindgebruiker of koper van het Zembro horloge (naar gelang van toepassing) verleend en is niet overdraagbaar.

Terugsturen van het Zembro horloge kan naar: Option NV, Klantendienst Zembro, Geldenaaksebaan 329 ; B-3001 LEUVEN.

De hierin bepaalde garantie is NIET van toepassing wanneer:

(i)    het Zembro horloge (of het desbetreffende accessoire) niet overeenkomstig eventuele begeleidende instructies is gebruikt;

(ii)   het Zembro horloge (of het desbetreffende accessoire) niet is gebruikt voor de bedoelde functie en omgeving;

(iii) eventuele fouten of defecten zijn ontstaan door de aanwezigheid van een product, software of onderdeel van derden, al dan niet geautoriseerd;

(iv) eventuele fouten of defecten het resultaat zijn van onjuiste installatie of testen, onjuist gebruik, onachtzaamheid, niet-geautoriseerde reparatie, modificatie, ongeluk of andere externe oorzaken, of

(v)    er andere omstandigheden zijn die door Uest worden gezien als bewijs van inbreuk op deze Overeenkomst door de consument.

Deze garantie dekt niet de kosten en uitgaven die samenhangen met het gegevensherstel bij reparatie of vervanging. Tevens geldt deze garantie niet voor Zembro bracelets die bijvoorbeeld onjuist verpakt, in gewijzigde staat of fysiek beschadigd worden ontvangen. Uest vraagt de consument het Zembro horloge en de geleverde accessoires altijd te controleren bij ontvangst.

Artikel 9 – HUUR

Indien u als consument ervoor gekozen heeft het Zembro horloge te huren (en dus niet aan te kopen), ongeacht of dit deel uitmaakte van een bundel of niet, zijn de voorwaarden onder dit artikel voor u van toepassing:

Uest geeft het Zembro horloge in huur aan de consument, die aanvaardt.

Alle goederen worden afgeleverd in behoorlijke staat. De consument dient de zichtbare gebreken binnen de acht kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven te melden aan Uest, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

De consument zal het Zembro horloge gebruiken als een goede huisvader en in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en alle andere richtlijnen of aanbevelingen van Uest. Hij zal deze niet wijzigen of er enige aanpassingen aan (laten) aanbrengen.

De consument zal het Zembro horloge niet verkopen, verhuren, overdragen, in pand geven of op enige andere wijze overdragen of ter beschikking stellen van derden en zal het Zembro horloge vrij houden van enig beslag of enige andere last.

De consument is volledig aansprakelijk voor verlies of diefstal van het Zembro horloge.

De consument zal Uest onmiddellijk inlichten omtrent enig verlies of enige schade aan het Zembro horloge.

De consument kan de huur maandelijks opzeggen, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of –vergoeding. De diensten worden dan onmiddellijk stopgezet. Dit geldt in het bijzonder bij niet (volledige) betaling van de maandelijkse huurprijs op de vervaldatum; in welk geval de consument wordt geacht de huurovereenkomst eenzijdig te hebben beëindigd. De consument erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat de dienst bij niet (volledige) betaling kan stopgezet worden zonder dat er een betalingsherinnering wordt verstuurd. Het Zembro horloge moet dan onmiddellijk worden terugbezorgd aan Uest overeenkomstig hetgeen hieronder bepaald (eventuele verzendingskosten zijn voor rekening van de consument).

Uest blijft op elk ogenblik eigenaar van het Zembro horloge. Bij beëindiging van de contractuele relatie, om welke reden ook, zal de consument het Zembro horloge binnen de 14 kalenderdagen terugbezorgen aan Uest.

Indien de consument kiest voor de maandelijkse huurformule, betekent dit concreet dat de consument geen huurwaarborg en geen activatiekost moet betalen. De eerste maandelijkse huurprijs dient door de consument onmiddellijk te worden voldaan bij ontvangst van het Zembro Horloge. Verder zal de consument maandelijks de  huurprijs en de abonnementsvergoeding voor het gebruik van de Zembro-service dienen te betalen. Dergelijke facturen moeten 15 dagen na factuurdatum worden betaald. Indien de consument nalaat deze facturen (tijdig) te betalen, is Uest gerechtigd  de Zembro-service stop te zetten, minstens op te schorten tot ontvangst van alle verschuldigde betalingen.

Het is de consument toegelaten om binnen de 30 dagen na ontvangst van het Zembro horloge, het Zembro horloge volledig kostenloos terug te sturen en bij goede ontvangst een terugstorting kan bekomen van de eerste betaalde schijf huurgeld.  In dergelijk geval moet de consument  binnen de 30 dagen na aflevering door Uest of één van haar erkende verdelers zijn/haar beslissing om af te zien van verder gebruik melden aan Uest door een e-mail te sturen aan service@zembro.com.  De klantendienst van Uest bezorgt hierop een retourlabel aan de consument waarmee het Zembro horloge in originele verpakking kan worden teruggestuurd.  Na goede ontvangst van het Zembro horloge, stort Uest de eerste betaalde schijf huurgeld terug op het door de consument opgegeven rekeningnummer.

Indien de consument het Zembro horloge niet tijdig en/of niet in goede staat terug bezorgt aan Uest, dan zal deze laatste gerechtigd zijn hiervoor een schadevergoeding ten belope van 299 EURO te vorderen van de consument, ongeacht enige andere rechten die UEST ten aanzien van de consument kan doen gelden.

Artikel 10 – GEBRUIK

De consument verbindt zich tot het gebruik van het Zembro horloge overeenkomstig de richtlijnen van Uest.

De consument verbindt zich bovendien tot de onmiddellijke mededeling aan Uest van eender welke anomalie die hij vaststelt op het vlak van de goede werking van het Zembro horloge. Hij verbindt zich insgelijks tot het onverwijld meedelen aan Uest van elk element dat voor een grotere inefficiëntie van het Zembro horloge kan zorgen.

De consument verbindt zich tot het op zich nemen van kosten die het resultaat zijn van een verkeerd gebruik van het Zembro horloge en in het bijzonder ingeval de kosten resulteren uit een interventie van de hulpdiensten.

De consument is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan de consument of aan derden ten gevolge van het gebruik van het Zembro horloge, zelfs in geval van diefstal of verlies.

Artikel 11 – OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Uest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de consument uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot onderbreking van de bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Artikel 12 – GESCHILLEN

Klachten met betrekking tot geleverde goederen en/of facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer deze per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur worden gemeld aan Uest.

In geval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de (Belgische) rechtbanken van de zetel van de vennootschap of de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd.

Alle verkoopovereenkomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen de partijen worden beheerst zowel door het Belgische recht als door het Belgische procesrecht.

Artikel 13 – GARANTIE

Uest garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker of koper van het Zembro horloge in de oorspronkelijke verzegelde verpakking dat het Zembro horloge vrij is van materiële defecten en productiefouten, onder de hierin vermelde voorwaarden, en dit voor de periode van de garantie van 2 jaar, beginnend op de datum van de aankoop van het Zembro horloge of (in geval van een online-aankoop) 14 dagen na de verzending van het Zembro horloge. Indien er in het eerste geval geen geldig aankoopbewijs beschikbaar is, wordt de beperkte garantieperiode bepaald aan de hand van de productiedatum. Indien Uest, naar eigen inzicht, bepaalt dat het Zembro horloge (of één van de meegeleverde accessoires) materiële defecten of productiefouten heeft en bij normaal gebruik in wezen niet voldoet aan de specificaties, dan kan Uest zolang de consument eigenaar is van het Zembro horloge, gedurende de garantieperiode en conform de voorwaarden en uitzonderingen in deze Overeenkomst op een van de volgende manieren te werk gaan:

(1)     het Zembro horloge of één van de meegeleverde accessoires repareren of vervangen door een nieuwe of gereviseerde Zembro horloge of desbetreffende accessoire met dezelfde of uitgebreidere capaciteit en functionaliteit; of

(2)     het vergoeden van de huidige marktwaarde van het Zembro horloge, of (in geval van toepassing) het meegeleverde accessoire op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend bij Zembro, indien Zembro niet in staat is het Zembro horloge of het desbetreffende accessoire te repareren of te vervangen.

De garantieperiode voor gerepareerde en vervangen producten wordt toegepast voor de resterende oorspronkelijke garantieperiode of negentig (90) dagen, welk van beide het langst is. De producten die zijn ingeleverd om te worden vervangen, worden niet aan de consument teruggezonden. Indien er geen defect kan worden gevonden, wordt het oorspronkelijke Zembro horloge of het desbetreffende accessoire wel aan de consument teruggezonden. Deze garantie wordt alleen aan oorspronkelijke eindgebruiker of koper van het Zembro horloge (naar gelang van toepassing) verleend en is niet overdraagbaar.

Terugsturen van het Zembro horloge kan naar: Option NV, Klantendienst Zembro, Geldenaaksebaan 329 ; B-3001 LEUVEN.

De hierin bepaalde garantie is NIET van toepassing wanneer:

(i)    het Zembro horloge (of het desbetreffende accessoire) niet overeenkomstig eventuele begeleidende instructies is gebruikt;

(ii)   het Zembro horloge (of het desbetreffende accessoire) niet is gebruikt voor de bedoelde functie en omgeving;

(iii) eventuele fouten of defecten zijn ontstaan door de aanwezigheid van een product, software of onderdeel van derden, al dan niet geautoriseerd;

(iv) eventuele fouten of defecten het resultaat zijn van onjuiste installatie of testen, onjuist gebruik, onachtzaamheid, niet-geautoriseerde reparatie, modificatie, ongeluk of andere externe oorzaken, of

(v)    er andere omstandigheden zijn die door Uest worden gezien als bewijs van inbreuk op deze Overeenkomst door de consument.

Deze garantie dekt niet de kosten en uitgaven die samenhangen met het gegevensherstel bij reparatie of vervanging. Tevens geldt deze garantie niet voor Zembro horloges die bijvoorbeeld onjuist verpakt, in gewijzigde staat of fysiek beschadigd worden ontvangen. Uest vraagt de consument het Zembro horloge en de geleverde accessoires altijd te controleren bij ontvangst.

Artikel 14 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Uest heeft alleen een inspanningsverbintenis en is ertoe gehouden de middelen aan te wenden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het Zembro horloge.

Het Zembro horloge werkt via draadloze communicatie, door middel van het verspreiden van radiosignalen. Aangezien deze signalen door een externe bron of door hindernissen inherent aan de gebouwen, de vegetatie of het reliëf kunnen worden verstoord, kan een perfecte transmissie niet altijd en overal worden gewaarborgd. Uest geeft dan ook geen uitdrukkelijke of impliciete garantie inzake de foutloze of ononderbroken werking van het Zembro horloge.

De Verkoper is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het Zembro horloge, maar ook door een fout of nalatigheid van de consument of van een persoon voor wie de consument verantwoordelijk is. Uest is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de door haar geleverde producten niet de voor hun bestemming gepaste efficiëntie, duurzaamheid, geschiktheid, kwaliteit of rendement hebben en deze gebreken enkel te wijten zijn aan een materiële fout in de uitvoering (en niet aan een vergissing in de conceptie, of in de keuze van de fabricatienormen of –procédés) door een aangestelde die noch een orgaan, noch een leidinggevende aangestelde, noch een technisch verantwoordelijk persoon is.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van Uest en/of haar aangestelden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Uest jegens de consument te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Uest werd afgesloten.

Uest kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, de juistheid en/of de integriteit van de informatie en de gegevens die worden doorgestuurd van en naar het Zembro horloge en de online applicatie, ook nietin geval van gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid en/of onderbreking van de communicatie met het Zembro horloge.

De consument erkent en gaat ermee akkoord dat het Zembro horloge niet is ontworpen voor en niet mag worden gebruikt in, met inbegrip van maar niet beperkt tot, systemen ter instandhouding van de levensfuncties, intensieve zorg, medische apparatuur, of andere applicaties waar fouten kunnen leiden tot de dood of persoonlijk of fysiek letsel. Dienovereenkomstig wijst Uest alle aansprakelijkheid in verband met, voortvloeiend uit of samenhangend met elk dergelijk gebruik van het Zembro horloge van de hand en de consument aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit een dergelijk of vergelijkbare toepassing van het Zembro horloge.

De consument erkent op de hoogte te zijn gebracht van eventuele risico’s die inherent zijn aan het gebruik van een mobiel communicatietoestel, zoals onder meer – doch niet beperkt tot – het gevaar dat men loopt door het gebruik van een mobiel communicatietoestel terwijl men een voertuig bestuurt; eventuele storingen die een mobiel communicatietoestel kan veroorzaken in bepaalde gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, vliegtuigen, enz. De consument ontslaat Uest van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze Overeenkomst bevat de gehele aansprakelijkheid van Uest en vormt uw enig rechtsmiddel bij schending van deze Overeenkomst. Uest, diens leveranciers en de gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of verloren gegane gegevens of bestanden, ook niet als Uest op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid tot dergelijke schade. Deze beperkingen en uitzonderingen gelden maximaal voor zover door het toepasselijk recht wordt toegestaan.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Uest behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op het Zembro horloge zelf en op alle elementen waaruit deze is samengesteld. Dit geldt in het bijzonder, maar zonder beperking, op de vormgeving en onder- of achterliggende informaticaprogramma’s. Het concept, de grafische voorstelling en de andere samenstellende elementen van het Zembro horloge mogen onder geen beding worden gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Uest.

 

4. ALGEMENE VOORWAARDEN ZEMBRO-SERVICE

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie met betrekking tot het Zembro horloge en de Zembro App tussen de consument en Uest, en vermelden de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie en opdrachten tussen de Zembro App en het Zembro horloge waaraan die is gekoppeld. Deze bepalingen zijn bovendien van toepassing ongeacht of de consument het Zembro horloge aankoopt, dan wel huurt.

 

 

Artikel 1 – Verbintenissen van de consument

De Zembro-service is een mobiele dienst voor gegevensverkeer en noodoproepen van Uest, die voorziet in een verbinding tussen het Zembro horloge en de smartphone waarop de Zembro App is geïnstalleerd en het mogelijk maakt om rechtstreeks te communiceren met het Zembro horloge, op voorwaarde dat er een telefoonabonnement voor de smartphone is afgesloten bij een telecomoperator.

De consument verbindt zich ertoe de Zembro-service en extra diensten die hem worden geleverd door Uest te gebruiken als een goede huisvader en uitsluitend voor zijn eigen gebruik, conform de bepalingen van de Overeenkomst en de heersende wetten en reglementen. Het is verboden de Zembro-service en extra diensten te gebruiken in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

De consument verbindt zich eveneens tot een normaal gebruik van de Zembro-service en/of extra diensten. Worden niet als een normaal gebruik beschouwd (niet-exhaustieve lijst):

   1. een gebruik met de bedoeling communicaties om te leiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, of met het oog op de doorverkoop, op welke wijze ook van de Zembro-service en/of extra diensten aan derden en zonder dat Uest hiervoor voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven;
   2. Een gebruik op een wijze waardoor bepaalde functies van het Uest-netwerk of van een door het Uest-netwerk normaal overgenomen netwerk, niet meer op betrouwbare en correcte wijze kunnen uitgevoerd worden;
   3. een gebruik op een zodanige wijze dat de identificatie of de lokalisatie van de oproeper naar aanleiding van een noodoproep niet meer mogelijk is, of zodat het Uest-netwerk overbelast wordt of de goede werking van het Uest-netwerk verstoord wordt;
   4. ieder gebruik op een andere wijze dan door de consument bij het afsluiten van de Overeenkomst aan Uest is meegedeeld;
   5. een gebruik met een apparaat waarvan de gebruikswijze volgens Uest valt of viel onder één van de voorgaande punten;
   6. ieder ander gebruik dat strijdig is met de toepasselijke bijzondere voorwaarden van de Zembro-service en/of extra diensten. Het bewijs van bovenvermelde verboden Gebruikswijzen kan door Uest geleverd worden met alle middelen, daaronder begrepen gegevens en overzichten afkomstig van zijn eigen systemen of van deze van andere operatoren van telecommunicatienetwerken waarlangs de communicatie is verlopen.

De consument en Uest beschouwen deze gegevens en overzichten als waarheidsgetrouw tot bewijs van het tegendeel.

De simkaarten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen in geen geval worden gebruikt in het kader van de wederverkoop van communicatie of rerouting. De SIM chip in het Zembro horloge maakt het mogelijk om verbindingen tot stand te brengen en te ontvangen binnen Europa, via dataverkeer.

Het abonnement data maakt integraal deel uit van de Zembro-service en kan niet afzonderlijk worden aangeschaft of bekomen. Het Zembro-service abonnement voor het dataverkeer is maandelijks betaalbaar via kredietkaart of per domiciliëring en maakt al dan niet deel uit van de bundel huur- dan wel aankoopprijs.

Het is de consument verboden de Zembro-service, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te commercialiseren. De consument is als enige aansprakelijk voor het gebruik van de Zembro-service en extra diensten. De consument is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, zelfs indien hij verschillende Gebruikers heeft opgegeven. De consument alleen is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het niet nakomen van een van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. Uest (of enige derde waarmee Uest een overeenkomst heeft afgesloten rond de simkaart) blijft eigenaar van de simkaart die het aan de consument bezorgt.

De consument verbindt zich ertoe deze simkaart niet over te dragen, niet af te staan, niet te verhuren, niet te vernietigen, op geen enkele wijze door derden te laten gebruiken en op geen enkele manier te beschadigen of maakt zich sterk dat de drager van het Zembro horloge het voorgaande eveneens zal respecteren, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van Uest werd bekomen en volgens de modaliteiten aldan bepaald door Uest.

De consument verbindt zich ertoe de simkaart niet te onderwerpen aan enige decompilering, analyse of retrotechniek, geen afgeleide software te creëren en de simkaart niet te gebruiken op enige andere wijze dan die voorzien in de Overeenkomst. De consument is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan Uest of aan derden ten gevolge van het gebruik van de simkaart, zelfs in geval van diefstal of verlies. In geval van verlies of diefstal van de simkaart blijft de consument aansprakelijk voor het gebruik en de betaling tot op het moment waarop de consument Uest waarschuwt en vraagt om de simkaart tijdelijk te schorsen. De consument of de drager van het Zembro horloge kan maar een nieuwe simkaart bekomen door opnieuw een Zembro horloge aan te schaffen of te huren. De consument verbindt zich ertoe enkel (een) toestel(len) voor mobiele telefonie te gebruiken die in perfecte staat van werking verkeren en die erkend zijn volgens de Belgische reglementering.

Het is verboden toestellen voor mobiele telefonie en accessoires aan te sluiten die storingen kunnen veroorzaken binnen het Uest-netwerk of binnen de Zembro-service. Het is ook verboden op toestellen voor mobiele telefonie en accessoires apparatuur aan te sluiten die storingen kunnen veroorzaken binnen het Uest-netwerk of binnen de Zembro-service. Zowel voor als na de activering van de Zembro-service kan Uest van de consument eisen dat hij zijn toestel voor mobiele telefonie aanbiedt voor controle.

Uest heeft het recht om alle nodige maatregelen te nemen ter beveiliging van het Uest-netwerk indien vastgesteld wordt dat een toestel voor mobiele telefonie storingen veroorzaakt of kan veroorzaken, of dat een toestel voor mobiele telefonie van twijfelachtige oorsprong is. De consument is ingelicht dat er voor sommige GPRS-diensten een specifiek toestel en/of specifieke apparatuur en/of programmatuur nodig is. Enkel de consument is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn apparatuur en programmatuur met de Zembro-service en extra diensten die hij wil gebruiken.

Artikel 2 – Verbintenissen van UEST

Een klantendienst staat ter beschikking van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur om in de mate van het mogelijke antwoord te geven op alle vragen, problemen en klachten van de consument met betrekking tot de Zembro-service. De consumentendienst is te bereiken op +32 (0) 78 35 30 90 . Uest verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang van de consument tot het Uest-communicatienetwerk en tot de Zembro-service op een optimale manier te leveren. Deze verbintenis is een middelenverbintenis en enkel Uest bepaalt de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot de Zembro-service onder de meest gunstige omstandigheden te realiseren, en gebruikt daarvoor de beschikbare technische informatie in functie van de gebruikte technologie. Aangezien deze signalen verstoord kunnen worden door een externe bron of door hindernissen die inherent zijn aan gebouwen, aan de vegetatie of aan het reliëf, kan een perfecte transmissie niet altijd en overal gegarandeerd worden. Bovendien hangt de kwaliteit van de Zembro-service ook af van de kwaliteit van het gebruikte toestel voor mobiele telefonie. Uest herinnert eraan dat het zijn netwerk optimaal wil houden. Hiervoor is het genoodzaakt werken uit te voeren voor het onderhoud, de versterking, de herinrichting of de uitbreiding van zijn netwerk. Deze werken kunnen tijdelijk storingen veroorzaken, die de consument zal moeten dulden. Uest vraagt hiervoor begrip. Uest stelt alles in het werk om deze storingen zo veel mogelijk te beperken, en zo snel mogelijk op te heffen. Uest levert aan de consument een kaart met microprocessor, simkaart, die reeds in het Zembro horloge ingewerkt zit en dit om toegang te krijgen tot de Zembro-service.De simkaart in het Zembro horloge maakt het mogelijk om verbindingen tot stand te brengen en te ontvangen binnen Europa, via dataverkeer. Uest wijst de consument uitdrukkelijk op het feit dat het Zembro horloge zonder het voormelde abonnement voor het verkrijgen van de Zembro-service niet langer verbindingen tot stand kan brengen. De consument ontslaat Uest van iedere aansprakelijkheid voor schade die hieruit kan voortvloeien. De simkaart bevat alle gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de consument binnen het netwerk, welke ook het toestel is dat gebruikt wordt voor het ontvangen van noodoproepen. De simkaart vertegenwoordigt het contract van de consument op het netwerk en op de Zembro-service. Indien de uitbating of de organisatie van de Zembro-service dit noodzakelijk maakt, kan Uest de inhoud of de eigenschappen van zijn prestaties wijzigen, evenwel zonder de wezenlijke kenmerken ervan te wijzigen. Behoudens in geval van overmacht of ingeval dit om praktische of technische redenen onmogelijk is, verbindt Uest zich ertoe de consument op de hoogte te brengen van elke wijziging die gevolgen heeft voor de toestellen voor mobiele telefonie. De eventuele noodzaak van vervanging van of veranderingen aan het toestel voor mobiele telefonie die toegang verleent tot een bepaalde Zembro-service en/of extra diensten heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding op voorwaarde dat de wijziging of vervanging onafhankelijk van de wil van Uest geschiedt.

 

 

5. DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ZEMBRO APP

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie m.b.t. de Zembro App tussen de consument en Uest en legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten tussen de Zembro App en het daaraan gekoppelde Zembro horloge.

Artikel 1 – Toegang tot de Zembro App

De consument, hier de app-gebruiker, kan de Zembro App installeren en gebruiken.

De app is ontwikkeld voor iOS-toestellen met minimum versie 9.1 en voor Android-toestellen met minimum versie 4.3 of hoger. De iOS-versie is terug te vinden op uw iPhone onder Instellingen – Algemeen – Info – Versie.

De Android-versie kan worden gedownload in de Google Playstoire.

Het gebruik van de app veronderstelt een toegang tot het internet. Dit kan zowel via wifi als via 3G of 4G.

Artikel 2 – De Zembro App installeren en registreren

Om de app te installeren op uw smartphone moet u de app downloaden uit de officiële App store (iPhone).

Na installatie moet de app-gebruiker zich registreren overeenkomstig de instructies op het scherm. De app-gebruiker dient een telefoonnummer in te geven. Enkel het telefoonnummer dat op het formulier – gevoegd bij de bevestigingsmail omtrent de verzending van het desbetreffende Zembro horloge – werd ingegeven, zal kunnen worden gelinkt aan deze Zembro horloge en maakt de primaire connectie uit. Bijkomende connecties of bijkomende app-gebruikers zullen zich enkel kunnen registreren nadat de primaire connectie deze bijkomende connecties of app-gebruikers heeft toegevoegd.

Vervolgens dient u de activatiecode die u per sms ontvangt in te geven. Daarna moet de app-gebruiker de drager van het Zembro horloge kiezen uit diens contactpersonen en dient deze gebruiker een aantal stappen te doorlopen om de drager van het Zembro horloge te koppelen of te linken aan de Zembro App. Tot slot dient de gebruiker deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

Om de gebruiker bij te staan voorziet Uest een telefonische helpdesk tijdens de kantooruren. Uest zal alle redelijke bijstand leveren, per telefoon en/of per e-mail, op basis van een inspanningsverbintenis om eventuele tekortkomingen in de werking van de Zembro App te identificeren, te verbeteren of te vermijden, zij het zonder rechtstreekse interventie. Gelet op de technische beperkingen verbonden aan een louter telefonische helplijn, kan Uest niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet oplossen of inperken van enig technisch probleem dat haar via deze helpdesklijn voorgelegd wordt.

Bij problemen dient de gebruiker contact op te nemen met de klantendienst van Zembro via (i) e-mail naar volgend adres: service@zembro.com of (ii) telefonisch op: 078/353 090 voor België of 085/3031532 voor Nederland.

Indien de gebruiker de app heeft verwijderd van zijn smartphone dient hij deze opnieuw te installeren en moet de gebruiker zich opnieuw registreren.

Artikel 3 – Functies van de app

Via de app krijgt de gebruiker toegang tot de volgende diensten :

   • raadplegen van de toestand van de drager van het Zembro horloge
   • raadplegen van de batterijstand van het Zembro horloge
   • ontvangen van alarmberichten, uitgestuurd door het gelinkte Zembro horloge
   • bellen (telefonisch contact maken) met het gelinkte Zembro horloge
   • wanneer de drager van het Zembro horloge zich buitenhuis bevindt, raadplegen van de locatie van deze drager
   • communiceren met de drager van het Zembro horloge via telefoon

Deze lijst is voor verandering vatbaar. Bepaalde diensten kunnen door Uest worden toegevoegd, gewijzigd of afgeschaft.

Artikel 4- Duur en stopzetting van de dienst

Uest besteedt de grootste zorg aan de uitwerking van de programma’s en software voor de toegang tot de Zembro App. Zij stelt alles in het werk om de continuïteit van de dienst te waarborgen en de veiligheid van haar systemen te vrijwaren. Zij mag echter – zonder schadevergoeding – de diensten onderbreken voor het onderhoud van de bestaande apparatuur en software of voor de installatie van nieuwe versies van de software, voor zover deze onderbrekingen een redelijke duur niet overschrijden.

De gebruiker kan op elk moment het gebruik van de app stopzetten door deze te verwijderen van de smartphone. Uest kan het gebruik opzeggen met een opzeggingstermijn van 2 maanden.

Uest kan echter onmiddellijk een einde maken aan het gebruik indien de gebruiker één van zijn verplichtingen tegenover Uest niet nakomt of indien Uest weet heeft van feiten die haar vertrouwensrelatie met de gebruiker kunnen schaden of wanneer er sprake is van grove nalatigheid, fraude, een vermoeden van verkeerdelijk of bedrieglijk gebruik of ondermijning van het veiligheidssysteem van de smartphone door jailbreaking of rooting (zie artikel 5 van de Voorwaarden van de Zembro App) of om elke andere objectieve veiligheidsreden.

Artikel 5 – Veiligheid

De gebruiker is verplicht om de Zembro App te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. De gebruiker moet alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen van zijn toegang en de geheimhouding van zijn pincode te garanderen. De gebruiker mag nooit vertrouwelijke informatie aan derden geven.

Indien de gebruiker misbruik vermoedt, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de klantendienst van Zembro: naar het nummer 078/353 090 voor België of 085/3031532 voor Nederland (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 18u). U kan dergelijk misbruik ook melden via email (naar service@zembro.com)

Indien de houder de feiten vaststelt buiten de werkuren van de consumentendienst, waarschuwt hij de dienst zodra deze opnieuw bereikbaar is. In geval van fraude of misbruik moet de gebruiker een aangifte doen bij de politie en Uest een kopie van het proces verbaal bezorgen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat een permanent beveiligde browseromgeving een basisvereiste is om toegang te verkrijgen en de Zembro App te gebruiken. Uest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een veiligheidsrisico dat wordt veroorzaakt door het toestel, de browser, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn toestel voldoet aan de systeem- en beveiligingsvereisten en zal daartoe de op zijn toestel ingebouwde systeembeveiligingen respecteren zodat hij de Zembro App op een veilige manier kan gebruiken. Als de gebruiker de systeembeveiliging bewust uitschakelt, kan Uest niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit. De gebruiker zal de Zembro App niet gebruiken op een smartphone waar jailbreaking of rooting op is toegepast. Dit is een handeling die het mogelijk maakt om softwaretoepassingen buiten de App store (of Google play- wanneer van toepassing) te downloaden. Het toestel is dan minder goed beschermd omdat de veiligheidsmaatregelen die Apple (en Google- wanneer van toepassing) heeft/hebben ingebouwd, zijn uitgeschakeld. Daardoor is de smartphone meer vatbaar voor bijv. virussen en malware. Uest zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn wanneer uit onderzoek blijkt dat een jailbreak of rooting aan de basis lag van een infectie op de smartphone die het misbruik mogelijk heeft gemaakt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Behalve bij zware of opzettelijke fout is Uest niet aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade (met inbegrip van de winstderving, de kosten om zich een gelijkwaardige dienst of gelijkwaardig product te verschaffen of het verlies van opportuniteiten) die de gebruiker ondervindt door het gebruik van de Zembro App of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, wat de reden ook is.

Onder voorbehoud van een zware of opzettelijke fout van Uest, wijst Uest elke aansprakelijkheid af voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan een gebruiker wordt berokkend door apparatuur, netwerken of configuraties die niet door Uest zijn toegestaan, met inbegrip van die welke de gebruiker zich gratis of tegen betaling heeft aangeschaft bij derden om toegang te krijgen tot de Zembro App en ze te gebruiken.

Onder voorbehoud van een zware of opzettelijke fout is Uest ook niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daarna aan een gebruiker wordt berokkend, namelijk:

   • wettelijke of reglementaire verplichtingen die worden opgelegd door nationale of gemeenschapswetgeving;
   • gebeurtenissen buiten de wil van Uest om, zoals daden van de overheid, oorlog, opstand, staking, tekortkoming van haar eigen leveranciers, schadegevallen als gevolg van brand of natuurrampen (zoals overstroming, storm, blikseminslag) of elk geval van overmacht.

Artikel 7 – Updates installeren

De gebruiker krijgt een bericht op de smartphone zodra een nieuwe update beschikbaar is. De gebruiker kan de nieuwe versie downloaden via de App Store (of de Play Store- wanneer van toepassing). Bij sommige (kleinere) updates kan de gebruiker de Zembro App tijdelijk blijven gebruiken zonder dat de update al werd gedaan. Bij andere (grotere) updates is de gebruiker verplicht de update uit te voeren voor de Zembro App opnieuw kan gebruikt worden.

Artikel 8 – Kosten en voorwaarden

Het gebruik van de Zembro App is gratis.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Uest behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Zembro App zelf en op alle elementen waaruit deze is samengesteld. Dit geldt in het bijzonder, maar zonder beperking, op de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma’s. Het concept, de teksten, de grafische voorstelling en de andere samenstellende elementen van de Zembro App mogen onder geen beding worden gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Uest.

De gebruiker geniet een persoonlijk niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Zembro App. Er wordt geen enkel eigendoms- of intellectueel eigendomsrecht overgedragen aan de gebruiker. Dit gebruiksrecht geeft de gebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Zembro App, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de via de Zembro App aangeboden diensten, overeenkomstig de bestemming ervan en enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

 

6. VERWERKING PERSOONSGEGEVEN

De door Uest verzamelde persoonsgegevens zullen door Uest slechts worden gebruikt voor de doeleinden die Uest in redelijkheid noodzakelijk of nuttig acht voor het leveren van haar diensten alsook voor haar verantwoorde bedrijfsvoering in de ruimste zin des woord. Daaronder zal onder meer zijn begrepen: het uitvoeren van de overeenkomst, het uitvoeren van analyses van het gebruik van het Netwerk, het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, het voorkomen van fraude en het bevorderenvan de continuïteit van Uest door te streven naar uitbreiding van omzet, cliëntenbestand en andere activiteiten waaronder marketingactiviteiten. De persoonsgegevens worden door Uest in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een verantwoorde bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk verplicht is. De consument heeft recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hem/ haar opgenomen persoonsgegevens.

Uest zal ervoor zorgdragen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering met voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal worden omkleed.

Uest verstrekt in de navolgende gevallen persoonsgegevens aan derden:

a) in het kader van specifieke nota’s tenzij met de consument een door Uest aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;

b) indien wettelijke voorschriften Uest verplichten om gegevens van de consument te verstrekken;

c) in geval van dringende en gewichtige redenen kunnen door Uest desgevraagd gegevens worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer van de consument daarmee niet onevenredig wordt geschaad;

d) de persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor directmarketingdoeleinden, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat zijn/haar gegevens daarvoor niet ter beschikking mogen worden gesteld. De consument kan te allen tijde kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden;

e) in gevallen waarin deze verstrekking in het kader van de verantwoorde bedrijfsvoering van Uest noodzakelijk is.

De verdere modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens worden uitgebreid bepaald in de Privacy Verklaring van Uest.